Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 ανέργους νέους,
ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.


ΣΚΟΠΟΣ
Η ενίσχυση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας μέσω της απόκτησης
επαγγελματικής εμπειρίας και η αντιμετώπιση της διαρροής εργατικού δυναμικού.

 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Επιχειρήσεις του ιδιωτικού, δημοσίου και κοινωνικού τομέα που δεν έχουν μειώσει το
προσωπικό τους κατά το 3μηνο πριν την αίτηση. Οι εργοδότες εντάσσονται ως εξής:
Εργοδότες με Προσωπικό έως Ανώτατος Αριθμός Ωφελουμένων
3 άτομα 1
4-9 άτομα 2
10-19 άτομα 3
20-30 άτομα 5
31-50 άτομα 8
άνω των 50 ατόμων 20% του απασχολούμενου προσωπικού, έως 20

 

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
Άνεργοι ηλικίας 18-29 ετών απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης
εγγεγραμμένοι στο μητρώο των Κέντρων Προώθησης Άπασχόλησης (ΚΠΆ2) της Δ.ΥΠ.Ά που
εδρεύουν σε περιοχές αρμοδιότητας των Περιφερειών Άττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
Η διάρκεια είναι 7 μήνες και η Δ.ΥΠ.Ά. καταβάλει μηνιαία αποζημίωση ίση με το νόμιμο
κατώτατο μισθό (με πλήρεις εισφορές) και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση / εντολή κενής θέσης / υπεύθυνη
δήλωση και προσδιορίζουν την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο της θέσης
Η Δ.ΥΠ.Ά επιβεβαιώνει ότι η επιχείρηση πληροί τις προϋποθέσεις
Οι εργασιακοί σύμβουλοι της Δ.ΥΠ.Ά. υποδεικνύουν στην επιχείρηση υποψηφίους
σύμφωνα με τα απαιτούμενα προσόντα της κενής θέσης
Η επιχείρηση επιλέγει τον ωφελούμενο και υπογράφουν συμφωνητικό συνεργασίας

 

Πρόγραμμα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για 10.000 ανέργους νέους, ηλικίας έως 29 ετών στις Περιφέρειες Αττικής και Κεντρικής Μακεδονίας.