Λογιστικές υπηρεσίες

Η πολυετής εμπειρία μας στον τομέα της Λογιστικής σε συνδυασμό με τη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση μας επιτρέπει να παρέχουμε αξιόπιστες λογιστικές υπηρεσίες σε κάθε μορφή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η σωστή εφαρμογή των λογιστικών πρότυπων αποτελεί σημαντικό εργαλείο για την επόμενη επιχειρηματική σας κίνηση.
Επικοινωνήστε μαζί μας!

  • Οργάνωση Εσωτερικού λογιστηρίου
  • Τήρηση Απλογραφικών Βιβλίων- Β Κατηγορίας
  • Τήρηση Διπλογραφικών Βιβλίων- Γ Κατηγορίας
  • Δηλώσεις ΦΠΑ
  • Καταστάσεις Ενδοκοινοτικών Συναλλαγών – VIES – Intrastat
  • Σύνταξη Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων
  • Μισθοδοτικές Καταστάσεις
  • Υποβολή Περιοδικών Δηλώσεων – ΑΠΔ
  • Δηλώσεις Παρακρατουμένων Φόρων
  • Διενέργεια Συναλλαγών με ΔΟΥ, ΕΦΚΑ, ΓΕΜΗ
Λογιστικές υπηρεσίες