ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “Κεντρική Μακεδονία” 2014-2020

 

«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον Covid-19 στη Κεντρική Μακεδονία»

 

Δικαιούχοι:

  1. Επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
  2. Να έχουν κάνει έναρξη πριν την 1/1/2019.
  3. Να εντάσσονται στους πληττόμενους ΚΑΔ σύμφωνα με τον οδηγό του προγράμματος.
  4. Να είναι Πολύ Μικρή ή Μικρή Επιχείρηση
  5. Κατά το 2019 να απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζομένους.
  6. Το άθροισμα των εξόδων για το 2019 να ισούται ή να είναι μεγαλύτερο των 10.000€
  7. Να μην ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019.

 

Ποσό Ενίσχυσης: Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000,00€ το οποίο προκύπτει από το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019.

 

Ημερομηνίες Υποβολής: 10/09/2020 έως 09/10/2020

 

Για πληροφορίες καλέστε στο 23210 22712 ή στα mail info@logistika-serres.gr, mosk.klio@gmail.com, mosk-@hotmail.com